top of page

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

 

1) Úvodní ustanovení

 

1.1) 

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "Obchodní podmínky") vydává společnost Lázně DH s. r. o., se sídlem Chotěboř – Parková 1630 PSČ 583 01, IČ: 087 19 268

 zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 44929, (dále jen "Prodávající, Dodavatel").

 

1.2) 

 

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků, kterými mohou být fyzické osoby - nepodnikatelé (dále jen "Spotřebitel"), fyzické osoby - podnikatelé a právnické osoby (všichni dohromady dále jen "Zákazník, Kupující, Objednatel"). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky a řídí se zejména zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění.

 

1.3) 

 

Odesláním závazné objednávky zákazník - kupující potvrzuje, že se seznámil a projevil souhlas s kompletním zněním těchto Obchodních podmínek. Současně akceptuje ceny, které jsou platné v okamžiku odeslání objednávky. Na tyto podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit, stejně tak i s cenou objednaného zboží. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy. V případě odchylných písemných ujednání platí ujednání těchto zvláštních podmínek.

 

 

 

2) Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 

2.1)

 

Pojmem objednávka se pro tyto Obchodní podmínky rozumí jednostranný právní úkon Kupujícího směřující vůči Prodávajícímu s cílem obdržet od něj objednané plnění (dále jen "Objednávka").

 

2.2) 

 

Učinit objednávku je možné prostřednictvím e-mailu, přímou návštěvou v provozovně. Takto učiněná objednávka musí splňovat určité minimální náležitosti a obsahovat určité nezbytné údaje pro řádné vystavení dokladů a rychlé doručení skutečně požadovaného zboží k zákazníkovi.

 

2.3) 

 

Zákazníci musejí uvést minimálně tyto údaje: 

 

  • jméno a příjmení spotřebitele nebo obchodní firmu podnikatele - právnické osoby nebo jméno a příjmení podnikatele - fyzické osoby,

  • přesné místo dodání včetně PSČ (případně i fakturační adresu, pokud je odlišná), tj. ulici, město, PSČ, příp. stát,

  • IČ kupujícího, je-li podnikatelem,

  • přesné kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailová adresa),

  • počet kusů, 

  • způsob doručení,

  • platební metodu.

 

2.4) 

 

Objednávku, která nesplňuje podstatné náležitosti a nezbytné údaje, je Prodávající oprávněn odmítnout nebo vrátit Kupujícímu k doplnění a poskytnout mu k tomu přiměřenou lhůtu.

 

 

 

 

2.5) 

 

Objednávka Kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu Prodávajícího Kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany Prodávajícího), a to prostřednictvím e-mailu na adresu, kterou Kupující uvedl v objednávce. Od tohoto momentu mezi Kupujícím a Prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

 

3) Zrušení objednávky

 

3.1) 

Pokud bude objednávka zrušena ze strany Prodávajícího, bude Kupující na tuto skutečnost upozorněn e-mailovou zprávou na adresu, kterou uvedl ve své objednávce, případně telefonicky, na čísle, které uvedl ve své objednávce nebo registraci. V tomto případě bude následovat domluva mezi smluvními stranami ohledně dalšího postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení celé objednávky apod.).

 

3.2) 

 

Pokud si kupující neodebere objednané zboží bez předešlého zrušení objednávky (akceptované prodejcem), nese ke své tíži vzniklé náklady s výrobou a doručením tohoto zboží (především náklady na materiál, výrobní náklady, dopravné, skladné apod.). Tím není dotčeno právo spotřebitele zboží nepřevzít z důvodu rozporu s kupní smlouvou (viz. článek VI. těchto Obchodních podmínek a Reklamační řád).

 

4) Dodací podmínky

 

4.1) 

 

Dodací lhůta objednaného zboží je zpravidla do 8 dnů po uzavření kupní smlouvy, tj. po závazném potvrzení objednávky ze strany Prodávajícího.

 

 

 

 

4.2) 

 

Ve výjimečných případech, nezávislých na vůli Prodávajícího (jedná se zejména o špatné povětrnostní podmínky, déšť, sníh, mlha, náledí, dopravní situace apod.), kdy ani s vynaložením veškeré odborné péče Prodávajícího nelze dodržet dodací lhůtu specifikovanou v odstavci 1 těchto Obchodních podmínek, si prodávající vyhrazuje právo dodací lhůtu prodloužit.

 

4.3) 

 

K veškerému zakoupenému zboží je vždy vytvořen daňový doklad. Tento doklad bude Kupujícímu zaslán elektronickou formou, a to na e-mail uvedený při objednávce zboží. Originál daňového dokladu bude Kupujícímu přiložen ke zboží, nebo zaslán pouze na vyžádání.

 

4.4) 

 

Okamžikem převzetí zboží Kupujícím přechází na něho odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží.

 

5) Kupní cena a platební podmínky

 

5.1)

 

Kupní cena zahrnuje DPH, veškeré výdaje Prodávajícího spojené s balením zboží, jeho označením, doložením všech příslušných dokladů, přepravních dokladů, cenu dopravy zboží na místo stanovené kupujícím jako místo dodání.

 

5.2)

 

Způsob platby jakéhokoli zboží – je v hotovosti při převzetí zboží nebo na dobírku.

 

5.3)

 

Kupující nabude vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením kupní ceny.

 

 

6) Práva z odpovědnosti za vady, záruka

 

6.1)

 

Reklamace zboží se řídí reklamačním řádem a příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění.

 

6.2)

 

Práva a povinnosti stran při uplatňování práv Kupujícího z odpovědnosti za vady jsou upravena Reklamačním řádem Prodávajícího, který je nedílnou součástí těchto Obchodních podmínek.

 

7) Ochrana osobních údajů

 

7.1)

 

Kupující souhlasí s tím, že Prodávající bude jeho osobní údaje získané v souvislosti se smluvním, tedy údaje uvedené v objednávkovém formuláři zpracovávat pro marketingové a obchodní účely a za tímto účelem je může zpřístupnit třetím subjektům spolupracujícím s prodávajícím na zajištění marketingových akcí, toto vše při respektování platných právních předpisů, zejména zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění.

 

7.2)

 

Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů může Kupující kdykoliv odvolat, a to tak, že zašle e-mailovou zprávu na adresu lazne.dh@email.cz nebo tuto skutečnost oznámí prodávajícímu písemnou formou a odešle na adresu Lázně DH. s.r.o., provozovna: Firkušného 717, Chotěboř 583 01, IČ: 087 19 268

.

 

 

 

 

 

 

8) Vzorové poučení o právu na odstoupení od smlouvy a vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

 

8.1)

 

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů ode dne, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba převezme zboží.

 

8.2)

 

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost Lázně DH s. r. o., se sídlem Chotěboř – Parková 1630 PSČ 583 01, IČ: 087 19 268 formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem).

 

8.3)

 

"nepoužije se"

 

8.4) 

 

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

 

8.5)

 

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený).

 

8.6)

 

Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.

 

8.7)

 

Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

 

8.8)

 

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na Lázně DH, s.r.o., provozovna: Firkušného 717, Chotěboř 583 01, IČ: 087 19 268. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

 

8.9)

 

Spotřebitel si ponese přímé náklady spojené s vrácením zboží.

 

9) Závěrečná ustanovení

 

9.1)

 

Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách Prodávajícího www.laznedh.cz Novější Obchodní podmínky ruší Obchodní podmínky vydané dříve. Právní vztahy založené na základě těchto Obchodních podmínek se posuzují vždy podle Obchodních podmínek platných v době vzniku právního vztahu.

 

 

bottom of page